Home

Verslag van het overleg met de gemeente over het crematorium.

Afspraken en conclusies van het overleg met betrokken partijen, Monuta en gemeente over het vervolgtraject van de mogelijke vestiging van een crematorium van 25 april 2016:

Aanwezig: 
Namens de betrokkenen:
De heer G. Huisman namens diverse bewoners van de Kalkwijk (buitengebied),
De heer J. Bos, voorzitter Volkstuinvereniging Hoogezand,
De heer G. Velthuis namens diverse bewoners in de Dreven,
De heer H. Tepper, namens de bewonerscommissie De Dreven,
De heer A. Moesker namens diverse bewoners van de Dreven,
De heer M. Mol namens het Winkelpark,
Namens Monuta: De heren H. Leugs en J. Blaak
Namens de gemeente: De heren H. Palte en R. Hermans en mevrouw Y. Bartelds

Afwezig: Bewonersvereniging Kalkwijksterlint

Betrokkenen vinden het niet getuigen van openheid en transparantie van de gemeente dat zij niet eerder op de hoogte zijn gebracht door de gemeente van de aanvraag van Monuta om het bestemmingsplan aan te passen. De betrokkenen zijn teleurgesteld in het raadsbesluit betreffende de vestiging van het crematorium. Men vindt dat er niet  geluisterd is en dat de raad niets heeft gedaan met hun brieven en argumenten.

Afgesproken wordt dat de aanvraag van Monuta aan de betrokkenen wordt gemaild.

Betrokkenen geven aan geen behoefte te hebben aan een deelname in het vervolgproces. Men wil een formeel stuk waarop formeel gereageerd kan worden. Men wil niet in het proces getrokken worden waardoor later gezegd kan worden dat de gemeente met iedereen overleg heeft gehad en dat men het er mee eens is. Tevens wordt door meerdere betrokkenen aangegeven dat men tegen de vestiging is van het crematorium op deze plaats, dit altijd zal blijven en ook alle mogelijkheden zal aangrijpen om bezwaar en beroep te maken.

De gemeente gaat aan de slag gaat met het maken van een voorontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken/onderzoeken en Monuta maakt een inrichtingsschets .  Het voorontwerp  wordt op een gegeven moment in procedure gebracht. Dat betekent onder meer dat dit ter visie wordt gelegd en dan kan een ieder een inspraakreactie indienen.

Afgesproken wordt dat voordat het voorontwerp ter visie wordt gelegd, voordat het bijbehorende advies aan B&W, circa twee weken van te voren  door de gemeente een afspraak wordt ingepland met de betrokkenen. De  gemeente licht dan het voorontwerp bestemmingplan met de daarbij behorende stukken toe.

Vanuit de betrokkenen wordt aangegeven dat zij actief geïnformeerd willen worden door de gemeente over het verdere verloop van het proces. Daar wordt over afgesproken dat de gemeente betrokkenen informeert als een voorstel naar het gemeentebestuur gaat en als iets gepubliceerd wordt. Voor uitvoerende zaken is dit niet nodig. Betrokkenen zijn akkoord er mee dat hun e-mailadressen onderling uitgewisseld worden en dat een ieder van de betrokkenen vanuit de gemeente als groep wordt gemaild.

Van gemeentewege wordt aangegeven dat als er vragen zijn of opmerkingen men contact kan opnemen met Yoka Bartelds voor nadere informatie (0598-373821, y.bartelds@hoogezand-sappemeer.nl).

Datum: 10 mei 2016

Klik HIER voor oudere berichten.