Home

Vragenlijst betreffende het crematorium.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer overweegt eventuele realisering door Monuta van een crematorium naast het winkelpark aan de oostzijde van de Kielsterachterweg. (zie de luchtfoto HIER) Begin maart  heeft de gemeente de bewonerscommissie als betrokken partij ingelicht over dit voornemen van Monuta. Wij hebben als bewonerscommissie geen voorkeur uitgesproken tijdens dat gesprek en afgesproken met de wijk in gesprek te gaan.

Zoals al in de nieuwsbrief is vermeld bieden wij door onderstaande vragenlijst alle Drevenaren de gelegenheid hun mening te geven. De uitslag zal door de bewonerscommissie worden doorgegeven aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer.De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld. Wel vragen wij in ieder geval uw straat te vermelden. Dit geeft inzicht over meningen in relatie tussen de woonplek en de mogelijke plek van het crematorium.

Wilt u de vragenlijst s.v.p. maar 1 keer invullen. Dubbele resultaten zullen er uitgefilterd worden.

Datum: 18 maart 2015

 

Thema-avond Groenstructuurplan Hoogezand-Sappemeer

Op 10 maart was Harry Tepper namens de Drevencommissie aanwezig op deze thema-avond.
Het komt er in grote lijnen op neer dat de gemeente zich steeds meer terugtrekt en burgerparticipatie steeds belangrijker wordt. Meer informatie vindt u in de folder HIER.
Het kaartje op pag.28 van de folder laat de bedoeling zien.
Groen is gemeenschappelijk gebruik Hier blijft  de gemeente verantwoordelijk voor het groenbeheer.
Geel is wijkgericht, waar  de gemeente, in overleg met de wijk, het werk zal verdelen.
Grijs is nabij de bewoners en daarover zal overleg tussen bewoners en gemeente plaatsvinden.
Het plaatje is alleen de hoofdstructuur.  Deze groenvisie wordt voor de zomer vastgesteld.
Daarna zullen in overleg met de wijken groenbeleidsplannen worden gemaakt en in een later stadium de beheerplannen.

Voor alle duidelijkheid: Dit gaat dus niet over het probleem van de boomwortels in de Dreven.
Daarover zal op 1 april a.s. overleg plaatsvinden tussen de gemeente en de Drevencommissie.

Datum: 14 maart 2015

Nieuwe locatie voor crematorium

Eind februari werd de Drevencommissie gebeld door Hans Palte van de Gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hij meldde dat ze weer met Monuta in gesprek zijn en deze keer tijdig de belanghebbenden bij het overleg willen betrekken. Het gaat deze keer niet om het Drevenbos, maar een locatie bij het Winkelpark, ten zuiden van de Gamma en Praxis.
Ook deze locatie ligt dus dicht bij onze wijk. Hans Palte heeft ons uitgenodigd voor een gesprek. Afgelopen donderdag 5 maart heeft dit gesprek plaatsgevonden.

De vertegenwoordigers van de gemeente benadrukten het volgende:
Het college van B&W heeft aangegeven hier niet afwijzend tegenover te staan, echter wil zij eerst polsen bij diverse belanghebbenden hoe zij daar in staan. Dit mede door de ervaringen die in 2011 zijn opgedaan. De belanghebbenden die momenteel door de gemeente worden benaderd zijn de Bewonerscommissie de Dreven, het Winkelpark, De Kalkwijk en de het bestuur van de volkstuinen. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt die aan het college van B&W worden voorgelegd om te bezien, afhankelijk van de inhoud van de verslagen, welke vervolgstappen kunnen of moeten worden genomen. Monuta wordt ook op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de overleggen. De overleggen hebben geen juridische status voor de gemeente. Het betreft het uitwisselen van gedachten, meningen en idee├źn.

Onze  voorlopige conclusie is:

De Drevencommissie heeft nog geen standpunt bepaald en zal ook de wijk nog moeten consulteren. Wel zien we grote nadelen, onder meer wat betreft het aanzien van de wijk, verkeersdruk en luchtkwaliteit. Ook is ons niet duidelijk welke andere locaties zijn onderzocht en waarom nu juist weer bij onze wijk opnieuw een discussie gaat worden gevoerd, na alle commotie van enkele jaren geleden. Daar komt bij dat we een crematorium geen passende activiteit naast winkels en moestuinen vinden.

Zodra we meer te melden hebben, leest u dat hier op de website of in onze nieuwsbrief.

Datum: 9 maart 2015

Aanvulling: Een artikel uit het Dagblad van het Noorden van 10 maart over dit onderwerp leest u HIER.

Lente in de Dreven